دانلود رایگان سخنرانی حاج آقا تبریزیان پیرامون بیماری

دانلود رایگان سخنرانی حاج آقا تبریزیان پیرامون بیماری – پدر طب اسلامی 

 • اصطلاحات متعدد بيماري در روايات.
 • آيا بيماري ها منتسب به خدايند؟
 • تحليلي بر مسئله سرايت بيماري.
 • تقسيمات امراض.
 • توضيحي پيرامون بيماري هاي لاعلاج در روايات.
 • توضيحي پيرامون بيماريهايي که مومن مبتلا نميشود.
 • علل ابتلاي انبيا به امراض.

با تشکر از جناب آقای فریور بابت تنظیم فایل ها

رمز فایل:  www.parsmags.com

دانلود رایگان سخنرانی حاج آقا تبریزیان پیرامون منافع بیماری

سخنرانی حاج آقا تبریزیان پیرامون منافع بیماری – پدر طب اسلامی

مباحث مطرح شده:

 • بيمارِهاي منفعت دار
 • تحفه الهي درقالب بيماري
 • مقاوم شدن بدن با عدم درمان
 • منافع معنوي بيماري
 • منافع معنوي بيماري

با تشکر از جناب آقای فریور بابت تنظیم فایل ها

رمز فایل:  www.parsmags.com

دانلود رایگان سخنرانی حاج آقا تبریزیان پیرامون واکسیناسیون

دانلود رایگان سخنرانی حاج آقا تبریزیان پیرامون واکسیناسیون – پدر طب اسلامی

مباحث مطرح شده:

 • فرق واکسيناسيون اسلامي و غربي
 • واکسيناسيون حج

با تشکر از جناب آقای فریور بابت تنظیم فایل ها

رمز فایل:  www.parsmags.com

دانلود رایگان سخنرانی حاج آقا تبریزیان پیرامون خطوط کلي درمان در طب اسلامي

دانلود رایگان سخنرانی حاج آقا تبریزیان پیرامون خطوط کلي درمان در طب اسلامي – پدر طب اسلامی 

مباحث مطرح شده:

1.ترکيب دارو

2.استفاده از پاک کننده ها

3.تخليه بيماري از بدن

4.واکسيناسيون طبيعي

5.ترکيب بدن

6.قطرات بهشت

7.درمان با ضد

8.ضرورت رعايت عادت بدن

با تشکر از جناب آقای فریور بابت تنظیم فایل ها

رمز فایل:  www.parsmags.com

دانلود رایگان سخنرانی حاج آقا تبریزیان پیرامون درمان خون دماغ در طب اسلامي

دانلود رایگان سخنرانی حاج آقا تبریزیان پیرامون درمان خون دماغ در طب اسلامي – پدر طب اسلامی 

مباحث مطرح شده:

 • مصرف زياد سيب اولين درمان خون دماغ(خصوصا خون دماغ همگاني
 • سويق سيب دومين درمان خون دماغ
 • سوره حمد با دستورالعملي خاص سومين درمان خون دماغ
 • خواندن آيه 55 و108 سوره طه چهارمين درمان خون دماغ
 • نوشتن آيه 44 سوره هود باخون فرد يازعفران برپيشاني پنجمين درمان خون دماغ
 • ضعف سند درمان شماره 3،4،5

با تشکر از جناب آقای فریور بابت تنظیم فایل ها

دانلود رایگان سخنرانی حاج آقا تبریزیان پیرامون درمان خونریزی

دانلود رایگان سخنرانی حاج آقا تبریزیان پیرامون درمان خونریزی  – پدر طب اسلامی 

مباحث مطرح شده:

 • تره اولين و اصلي ترين درمان خونريزي(روزانه 250گرم اقلا-سه روز)
 • رقيه اي خاص دومين درمان خونريزي
 • کاهو سومين درمان خونريزي
 • مداومت بر خواندن سورناس وفلق 3باروتوحيد100 بار درروز پيشگيري از خونريزي و غيره

با تشکر از جناب آقای فریور بابت تنظیم فایل ها

رمز فایل:  www.parsmags.com

دانلود رایگان سخنرانی حاج آقا تبریزیان پیرامون درمان سرطان خون

دانلود رایگان سخنرانی حاج آقا تبریزیان پیرامون درمان سرطان خون – پدر طب اسلامی

مباحث مطرح شده:

 • علت ابتلاء به سرطان خون
 • درمان سرطان خون وازدياد گلبول هاي سفيد(حجامت عام،فصد،مرکب)

با تشکر از جناب آقای فریور بابت تنظیم فایل ها

رمز فایل:  www.parsmags.com

دانلود رایگان سخنرانی حاج آقا تبریزیان پیرامون غلظت خون

دانلود رایگان سخنرانی حاج آقا تبریزیان پیرامون غلظت خون – پدر طب اسلامی

مباحث مطرح شده:

 • علت ودرمان غلظت خون(حرص وجوش@صاف کننده،کاهو،آلو،انار)
 • علت ودرمان کل خواب رفتگي ها(معلول غلظت خون@درمان صاف کننده هاي خون مثل عناب،زرشک کوهي،کاسني

با تشکر از جناب آقای فریور بابت تنظیم فایل ها

رمز فایل:  www.parsmags.com

دانلود رایگان سخنرانی حاج آقا تبریزیان پیرامون فشار خون

دانلود رایگان سخنرانی حاج آقا تبریزیان پیرامون فشار خون – پدر طب اسلامی

مباحث مطرح شده:

 • درمان فشارخون(داروي فشارخون،حجامت،آب ماست،سيرياپودرآن)
 • درمان فشارخون(مصرف دوهفته داروي فشارخون بعديک حجامت اسلامي

با تشکر از جناب آقای فریور بابت تنظیم فایل ها

رمز فایل:  www.parsmags.com

صفحه‌ها

ورود کاربر